Växelriktare

Vid installation för produktionsanläggning för mikroproduktion av sol, vind och vatten, gäller följande för växelriktare.

  • Brytare ska monteras på DC‐ och AC‐sidan om växelriktaren.
  • Växelriktaren måste vara CE‐märkt, följa svenska inställningsvärden enligt SS‐EN 50438 samt Energiföretagen Sveriges handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet‐ALP”.
  • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i mätarskåp.
Inställningsvärden reläskydd (Enligt SS‐EN 50438)

Parameter

Funktionstid (s)

Funktionsnivå

Överspänning steg 1

60

230V + 10%

Överspänning steg 2

0,2

230V + 15%

Underspänning

0,2

230V – 15%

Överfrekvens

0,5

51,5 Hz

Underfrekvens

0,5

47,5 Hz

Oönskad ö‐drift

0,5

2,5 Hz/s