Du är här:

Avbrottsersättning

Tack vare att vi har ett modernt och väl underhållet elnät har vi ytterst sällan långvariga avbrott. Skulle du som kund ändå bli helt utan el under en minst 12 sammanhängande timmar, har du rätt till ersättning.

Vid avbrott där du som kund är utan el under minst 12 sammanhängande timmar, har du rätt till en minskning av den årliga nätavgiften med 12,5 % (*dock lägst 2 % av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kr).

Om du drabbas av sammanhängande avbrott på 24 timmar eller mer, stiger ersättningen med 25 % för varje påbörjad period på 24 timmar (*dock högst 300 % av din beräknade årliga nätkostnad).

Vilka omfattas av avbrottsersättning?

Ersättningen gäller för alla kunder som har anläggningar anslutna till vårt elnät. För att få ersättning måste du som kund ha uppfyllt dina åtaganden enligt de allmänna avtalsvillkoren för ditt avtal.

När gäller avbrottsersättning?

Avbrottsersättning gäller om villkoret på 12 timmars sammanhängande avbrott är uppfyllt. Avbrottet måste anmälas om det inte är ett tidigare känt avbrott hos Hofors Elverk.

Hur räknas tiden för avbrottet?

Avbrottet mäts från den tidpunkt som du anmälde avbrottet, fram till dess att elen kom tillbaka. Vid omfattande elavbrott som berör många kunder och där information har gått ut i massmedia eller på annat sätt blivit offentliggjord behövs ingen felanmälan. Om elen kommer tillbaka enstaka stunder (kortare än 2 timmar) under ett avbrott som pågår under en lång tid räknas det inte som återställd leverans.

Hur får du avbrottsersättning?

Du får en minskning av den fasta elnätkostnaden på en kommande faktura, inte senare än 6 månader från utgången av den månad då vi fick eller borde ha fått kännedom om avbrottet.

Tabell för ersättningsbelopp

Avbrottsperiod i

timmar/dygn

 

Ersättning i procent

av beräknad årlig

elnätkostnad

* Minimibelopp

i kronor

 

> 12-24 h > 0,5 dygn

12,5%

1000 kr

> 24-48 h > 1 dygn

37,5%

2000 kr

> 48-72 h > 2 dygn

62,5%

3000 kr

> 72-96 h > 3 dygn

87,5%

4000 kr

> 96-120 h > 4 dygn

112,5%

5000 kr

> 120-144 h > 5 dygn

137,5%

6000 kr

> 144-168 h > 6 dygn

162,5%

7000 kr

> 168-192 h > 7 dygn

187,5%

8000 kr

> 192-216 h > 8 dygn

212,5%

9000 kr

> 216-240 h > 9 dygn

237,5%

10000 kr

> 240-264 h > 10 dygn

262,5%

11000 kr

> 264-288 h > 11 dygn

287,5%

12000 kr

> 288 h > 12 dygn

300%

13000 kr

* Observera att maximal ersättning alltid är högst 300% av kundens beräknade årliga elnätskostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

När avbrottsersättning inte gäller

Avbrottsersättning gäller inte när vi inte råder över situationen. Till sådana situationer räknas till exempel sabotage, krig, myndighetsbeslut, störningar i allmänna transportväsendet eller annan händelse av exceptionell karaktär som vi inte kunnat förutse och vars effekter vi rimligen inte kunnat undanröja. Vi betalar heller inte ut ersättning om avbrottet beror på elanvändarens försummelse.