Allmänt vid installation av produktionsanläggningar

Allmän information om regler och villkor till dig som ska installera produktionsanläggning av mikroproduktion från sol, vind och vatten.

 • Om elmätaren är placerad inomhus ska uppmärkt brytare för bortkoppling av solcellsanläggningen placeras utomhus, skiss på placering ska bifogas föranmälan.
 • Installation av solcellsanläggningar ska utföras enligt Energiföretagen Sveriges handbok, ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP” som ersätter tidigare ”Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar‐MIKRO”. Anläggningar med högst 63 A huvudsäkring eller 43,5kW effekt definieras som mindre produktionsanläggning. För anläggningar >63 A gäller ”Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet‐AMP”.
 • Bilagan föranmälan mikroproduktion som ska bifogas föranmälan finns på foranmalan.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Färdiganmälan godkänns inte om bilagan inte är korrekt ifylld.
 • Övriga produktionsanläggningar upp till 1500kW ska utföras enligt Energiföretagen Sveriges handbok, ”Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet – AMP”. Det avser främst vindkraft, vars generatorer är direktkopplade mot det allmänna distributionsnätet.
 • Alla produkter ska vara CE‐märkta. Typprovsprotokoll kan lämnas som bilaga i föranmälan.
 • Vi rekommenderar att anslutning av elproduktion alltid sker trefasigt. Detta ger större kundnytta då större mängd av produktionen utnyttjas lokalt i egna anläggningen samtidigt som risken för spänningsproblem minskas.
 • Sker anslutning enfasigt bör inte effekten överstiga 3 kW per fas. Vid användning av enfasiga växelriktare för trefasig anslutning ska dessa vara försedda med godkänt obalansskydd.
 • Anslutning av trefasig elproduktion som överstiger 17 kW och säkringsnivå över 25 A kan medföra extra kostnader för förstärkning av kundens elanslutning. Du bör kontakta oss för samråd innan installationsarbetet påbörjas.
 • Alla produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig elinstallatör.
 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Elmätaren måste klara att mäta både konsumtion och produktion. Innan anläggningen tas i drift kan byte krävas. Gamla mätare kan ofta bara mäta i en riktning vilket betyder att det man producerar blir som en förbrukning. Byte av mätare utförs kostnadsfritt av Hofors Elverk AB.
 • Särskild märkning som visar att det finns elproduktion ska finnas vid gruppcentral och i mätarskåpet.
 • Produktionsanläggningen ska inte kunna kopplas upp mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Tänk på att en elproduktionsanläggning löpande måste underhållas för att funktionen och säkerheten ska upprätthållas. Det är innehavaren av anläggningen som har detta ansvar.
 • Kom ihåg att välja elhandelsföretag och teckna avtal om att sälja överskottsproduktion.